>>[Съвременно състояние на опазването на околната среда]
Общи данниСъстояние на водните ресурсиСъстояние на въздуха 
Екологична средаВидово многообразие 
>>[Мерки за опазването на околната среда]
Регулиране на замърсяванетоОпазване на горския фондОпазване на мочурищата 
Спиране на процеса на разширяване на пустинните райониОпазване на видовото разнообразие 
Изграждане на резервати 
>>[Развитие и цели]
Развитие на работата по опазване на околната средаЦели на екологичната политика 
>>[Екологични институции и организации]
Държавно екологично управление 
Комисия за китайска екология и развитие на международно сътрудничество 
Китайска екологична фондацияПриятели на природата 
Озеленяване на ПекинДруги официални екологични организации 
Други неправителствени екологични организации(NGO) 
>>[Международно сътрудничество]
Международно сътрудничество и обмен в областта на екологията 
Международни конвенции за екологии с участието на Китай 
Китай усилено прилага международните конвенции 
Китай и "Протокол Монтреал
Китай и "Конвенцията за видовото разнообразие"