ОБЩИ ДАННИ

中国国际广播电台

      Въпреки че индустриализацията в широк мащаб на Китай е започнала само от около половин век, многочислеността на населението, бързата скорост на развитие и някои правителствени стратегии доведоха до изостряне на проблема за околната среда и естествените суровини. Тежката екологична обстановка обхваща следните аспекти: непрекъснато увеличаваща се ерозия, разширяване на пустинните земи, намаляване на площта на горите; естествената биосфера е подложена на унищожение, видовото многообразие също сериозно е нарушено, прекалено бързо изчезват различни биологични видове; тежко е и състоянието на водите и въздуха.

      В началото на 70-те години на миналия век по идея на Съвещанието на ООН за човешка екология Китай започва мерки по зашита на околната среда. След повече от 20 години развитие в тази област Китай вече е създал сравнително цялостна система от правни постановления и правителствени стратегии за предпазване от замърсяване и опазване на природните ресурси, увеличава се и инвестирането в околната среда.

   Но в  сравнение с развитите държави, системата от правителствени стратегии по опазването на околната среда още не пълноценна; ако се погледне съдържанието им, не малко държавни мерки са изградени на основата на  традиционни планове и административни заповеди на правителствени органи от различни степени, в сравнително много райони институциите за опазване на околната среда са с ограничени капацитет за изпълняване на правните постановки, не могат да осигурят осъществяването на всички точки, което възпрепятства подобряването на екологичното състояние.

   Понастоящем китайското правителство вече е преминало на следващ стадий чрез разширяването на кръга от конкретно насочени мерки в тази област за да може да се създаде благоприятна среда за осъществяването на едновременно скоростно и правилно развитие на икономиката и обществото и за да поддържа хармонично съвместно съществуване на хората и природата.