МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ЗА ЕКОЛОГИИ С УЧАСТИЕТО НА КИТАЙ

中国国际广播电台
 

    Китай винаги се е отнасял с положителна отговорност към международната екологична обстановка и опазването на ресурсите, участва или сключва над тридесет международни конвенции и пакта в сферата на екологията и опазването на ресурсите. Китай се е присъединил към следните международни организации в областта на екологията и опазването на ресурсите:

“Международна конвенция за мерки срещу нефтеното замърсяване на океаните и моретата” (1954 г., Лондон)

“Конвенция за риболова и опазването на биоресурсите в международни води” (1958 г., Женева)

“Конвенция за контрол и забрана на международния лов на китове”(1946 г., Вашингтон)

“Съглашение за опазване на флората в южноазиатския и Тихоокеанския регион” (1956 г., Рим)

“Конвенция за континенталния шелф” (1958 г., Женева)

“Пакт за Южния полюс” (1959 г., Вашингтон)

“Конвенция на световните метереологични организации” (1947 г., Вашингтон)

“Международна конвенция за гражданска отговорност при нефтено замърсяване” (1969 г., Брюксел)

“Конвенция за опазване на световното културно и биологично наследство” (1972 г., Париж)

“Пакт относно принципите на взаимозачитане в изследванията и използването на открития Космос, вкл. Луната и други небесни тела” (1972 г., Москва)

“Конвенция за предпазване на замърсяване на океаните и моретата вследствие на изхвърляне на отпадъци и други вещества’ (1972 г., Лондон)

 “Конвенция  относно забрана на разработването, производството и съхраняването на бактериални(биологични) и вирусни оръжия и унищожаване на тези оръжия” (1972 г., Лондон)

“Протокол относно намесата в международни води при замърсяване с продукти, различни от нефтените” (1973 г., Лондон)

“Международна конвенция за предпазване на замърсяването от плавателни съдове” (1978 г., Лондон)

“Конвенция за ядрените материали и вещества” (1979 г., Виена)

“Виенска конвенция за опазването на озоновия слой” (1985 г., Виена)

“Конвенция за оказване на помощ при спешни ситуации на ядрени или радиационни аварии” (1985 г., Виена)

“Конвенция за своевременно съобщаване за ядрени аварии” (1986 г., Виена)

“Протокол от Монреал относно разрушаването на озоновия слой” (1987 г., Монреал)

“Мрежа на центъра за отглеждане на водни растения на Азиатско-Тихоокеанския регион” (1988 г., Манжун)

“Конвенция от Басра за контрол над преминаването на граници на опасни вещества и разрешаването на този проблем” (1989 г., Басра)

“Рамкова конвенция на ООН за промените в климата” (1992 г., Рио де Жанейро)

“Конвенция за биологичното многообразие” (1992 г., Рио де Жанейро)

“Междуправителствено съглашение между КНР и СССР за съюзни усилия за опазването на горите и предпазване от пожари” (подписано 1980 г.)

“Междуправителствено съглашение между КНР и  Япония за опазване на мигриращите птици и районите им на заселване” (подписано 1981 г.)

“Междуправителствено съглашение между КНР и  Австралия за опазване на мигриращите птици и районите им на заселване” (подписано 1986 г.)

“Съглашение за сътрудничество между КНР и Ислямска република Пакистан за мирно използване на ядрената енергия” (подписано 1986 г.)

      Освен това, Китай активно подкрепя много важни международни документи, свързани с опазването на околната среда и ресурсите, като даже прокарва заложените в тях положения в законите и правителствените си стратегии. Между тези документи са “Обръщение на ООН за човешката екологията”,  подписано през 1972 г. в Стокхолм, Швеция; “Световен план за опазване на природните ресурси”, публикуван едновременно от много държави през 1980 г.; “Обръщение от Найроби” – от Найроби, Кения, от 1982 г.; “Обръщение от Рио де Жанейро относно екологията и развитието” – от Рио де Жанейро, Бразилия, от 1992г. и други.