„Стабилност“ е ключовата дума за икономическата политика през следващата година

2021-12-24 09:50:58

„Стабилност“ бе ключовата дума по време на тазгодишното заседание на ЦК на ККП за икономическата работа“, заяви заместник-началникът на Финансовата комисия на ЦК на ККП Хан Уънсиу. По думите му, партийното ръководство се е обединило около виждането за необходимостта от това икономическата политика и мерки през следващата година да бъдат фокусирани върху запазване на стабилността. Местните власти и различните ведомства трябва да поемат отговорност за стабилизиране на макроикономическата рамка, да провеждат мерки, полезни за стабилността на националното стопанство и бъдат предпазливи при изработването на политики, така че да се избегне свиване на икономика и се гарантира нормалното й функциониране през 2022 г.

Хан Уънсиу заяви също, че китайската икономика е гъвкава и има голям потенциал. Налице са и благоприятни фактори за нейното развитие.

„Например ние разполагаме със завършена индустриална система, богати човешки ресурси, добра инфраструктура, огромен и жизнеспособен вътрешен пазар, достатъчно широко пространство за прилагане на различни мерки. Особено важно е и силното ръководство на ЦК на ККП, който натрупа богат опит“, посочи Хан Уънсиу, добавяйки, че тенденцията за непрекъснато възстановяване и развитие на китайската икономика няма да се промени.

Големият потенциал на вътрешното потребление е важно предимство на китайската икономика. Хан Уънсиу заяви, че трябва да се реализира стратегията за разширяване на вътрешното потребление, да се съдейства за неговото непрестанно възстановяване и се разширяват ефективните инвестиции. Важни задачи са насърчаване на икономическата стабилизация, продължаване на структурните промени и подобряване живота на хората, като за целта е необходимо да се засили изграждането на инфраструктура, капиталовложенията в „зелени“ и нисковъглеродни технологии и решения, в нови енергии и индустриални клъстери, така че да се разширява потреблението в краткосрочен план и укрепнат двигателите за дългосрочно развитие. Трябва да се засили проверката и рехабилитацията на подземните тръбопроводи в градовете и се строят обекти, имащи съществени полза за хората, каза още Хан Уънсиу.

Заместник-началникът на Държавната комисия за развитие и реформи и директор на Държавното статистическо управление Нин Дзиджъ заяви, че през 2022 г. трябва да бъде разкрит в пълнота потенциалът на вътрешното потребление и да се съдейства за висококачествено развитие на икономиката.

Нин Дзиджъ посочи, че трябва да се повиши нивото на потребление, чрез подобряване качеството на предлаганите стоки и услуги. Трябва да се съчетава потреблението на стоки с потреблението на услуги, да се реализират мерки за по-голямо потребление на автомобили, домашни електроуреди и други масови стоки, както и да се разшири потреблението на информация, „зеленото“ потребление, да се придвижва интегрираното развитие на онлайн и физическата търговия, да се ускори изграждането на системата за електронна търговия, обхваща селата и градовете, системата за логистика и куриерски услуги.

Заедно с това ще се работи активно за разширяване на ефективните инвестиции. Нин Дзиджъ заяви, че трябва пълноценно да се използват инвестициите от бюджета и специалните облигации, емитирани от местните власти. Освен това трябва да се ускори изграждането на важни обекти, предвидени в 14-ата петилетка (2021-2025), включващи инфраструктура, урбанизация, хидроелектрически и транспорти съоръжения. В този процес ще бъдат привлечени и обществени капитали.

Хан Уънсиу счита, че трябва правилно да се разбере това, че целта за достигане на пика на въглеродни емисии до 2030 г. и въглеродния неутралитет до 2060 г. е важна стратегия на ЦК на ККП и изпълнението й се нуждае от висококачествено развитие. За осъществяването на целите е необходимо да се преследва целта, като се отчитат реалностите. Мерките за нисковъглеродно развитие не бива да оказват негативно влияние на обществото и икономиката. Трябва да се вземе предвид, че въглищата са основен източник за производство на енергия, като същевременно се работи за оптимизиране на енергийния микс от въглища и нови енергийни източници.

Нин Дзиджъ заяви, че през 2022 г., на фона на нестабилна и несигурна вътрешна и международна среда, по отношение на пазарните субекти трябва да продължи да се провежда стабилна и ефикасна макроикономическа политика и активна финансова и стабилна парична политика.

Хан Уънсиу посочи, че на заседанието на ЦК на ККП е било поставено изискването да се запази приемствеността, стабилността и устойчивостта на макроикономическата политика. Трябва да се повиши целенасочеността и оперативността на мерките, за да се удържи на натиска от спад.

Дребният, малък и среден бизнес играе основна роля за стабилността на макроикономиката и затова ще продължат данъчните облекчения, както и ще се подобри защитата на авторското право, така, че да се формират благоприятни условия за развитие на компаниите.

Нин Дзиджъ изтъкна, че финансовата и паричната политика трябва да работят координирано. Макроикономическият контрол трябва да е далновиден и целеви. „Трябва да се използват предприетите през изминали години ефикасни мерки като контрол между регионите, прецизен и целенасочен контрол“, посочи той.

Освен това Нин Дзиджъ заяви, че трябва да се осигурят жилищата на гражданите. Индустрията за недвижими имоти е ключов сектор и там трябва да се работи на принципа, че жилищата са за живеене, а не за спекулации. Трябва да се търси нов модел за развитие на сектора и се насърчава и наемането и купуването на жилища, да се ускори развитието на пазара на наемане на жилища, придвижи изграждането на социални жилища с цел пазарът да се развива в посока, задоволяваща по-оптимално търсенето и нуждите на тези, които имат най-голяма нужда.

Класация