Китай стартира програма за ускорена подготовка на квалифицирана работна сила

2021-10-01 13:59:54

Неотдавна Министерството на човешките ресурси и социалното осигуряване публикува проект за ускорена подготовка на квалифицирана работна сила, в който се казва, че по време на 14-ата петилетка (2021-2026) нейното количество трябва да достигне 40 милиона души.

Техниците и работниците играят важна роля за производството и висококачественото развитие. Чън Лисян, вицепрезидент на Китайската асоциация за професионално образование, казва, че квалифицираните кадри са ключови за превръщането на технологичните развойни дейности в реални продукти. През последните години иновативното развитие в областта на производство на оборудване от висок клас е свързано неразривно с усилията и таланта на екипи, включително висококвалифицирани работници.

През изминалата петилетка (2016-2020) броят на техническите кадри непрекъснато се увеличаваше, благодарение на програмите и курсовете за професионално обучение и подготовка, провеждаха се множество съревнования, усъвършенстваха се системите за оценка и насърчаване на служителите в редица сектори. Представител на Министерството на човешките ресурси и социално осигуряване съобщи, че до края на 2020 г. броят на работници с професионални умения в Китай е надвишил 200 милиона, от които 58 милиона са висококвалифицирани.

На практика обаче страната продължава да е изправена през проблема с недостига на работници, притежаващи професионални умения, особено такива с висока квалификация.

„През последните години наред с трансформацията на компаниите от машиностроенето, особено ускоряването на дигиталната трансформация, се засилва и нуждата им от висококвалифицирани работници“, казва Сю Нин от Нанкинския университет.

„Според проучване на Министерството на промишлеността и информационните технологии и Министерството на образованието, до 2025 г. само в 10 приоритетни сектора на машиностроенето недостигът на квалифицирана работна ръка ще бъде около 30 милиона души“, обяснява Чън Лисян, като посочва, че настоящият проект акцентира върху привеждането в действие на план за ускорена подготовка, така че липсата да бъде компенсирана възможно по-скоро.

„Планът на Министерството на човешките ресурси и социалното осигуряване ще е от полза за смекчаване на структурните противоречия в сферата заетостта“, коментира доцентът от Института за труд и икономика към Пекинския университет за икономика и търговия Джан Чънган. В момента някои сектори са изправени пред проблеми с намирането на подходящи работници, като основната причина за това е несъответствието между търсенето и предлагането на пазара на труда – компаниите се нуждаят от определени умения и квалифицирани кадри, но такива са недостатъчни. „Наред с повишаването на ефективността на икономическото развитие, непрекъснато се регулира и структурата на националното стопанство. Налице е индустриална трансформация и все по-належащ е проблемът с несъответствието на търсенето и предлагането на определен тип работна ръка, необходима на пазара. Бързото повишаване на професионалните умения на работници за производството е спешна задача и далновидно в дългосрочен план“, посочва Джан Чънган.

В проекта за ускорена подготовка на квалифицирана работна сила е отбелязано, че през следващите пет години тази категория служители трябва да достигне 30% от всички, а в по-силно развитите в промишлено отношение източни части на страната – 35%. За постигането на тези цели министерството отправя 20 предложения, свързани с обучението, използването, оценката и насърчаването на кадрите, включително чрез оптимизиране на държавните политики в това отношение, държавна подкрепа за развитието на приоритетни сектори и компании, чиито служители ще имат възможности за повишаване на квалификацията си, така че тя да отговаря на нуждите. Правителството планира също финансова подкрепа за този процес, която да намали разходите на бизнеса за обучение на кадри.

„Ще използваме успешния опит и водещи методи на други страни в подготовката, използването и атестацията на кадри, ще разширим признаването на сертификати за професионални умения. Министерството ще положи всички усилия за успешно провеждане на 46-ия световен конкурс за професионални умения в Шанхай и последователно ще работи за участието на китайски специалисти в световни съревнования за професионални умения“, посочи служител от Министерството на човешки ресурси и социално осигуряване.

Особено внимание ще бъде отделено на създаването на условия за професионалното израстване на служителите, притежаващи професионални умения. В проекта се посочва, че те ще бъдат третирани като завършили университет при наемането на работа, заплата и атестиране.

Министерството на човешките ресурси и социалното осигуряване е готово вече с „Насоки за формирането на заплатата на кадри с професионални умения“, отчитаща в по-голяма степен реалния принос на служителите. „От дълго време заплатите на доста широк кръг работници, притежаващи професионални умения, са сравнително ниски“, посочва Чън Лисян и добавя, че промяна тук ще бъде от полза за повишаване престижа на редица професии и оттам за нарастване на тяхната атрактивност сред младите хора.

До края на месец май в Китай е имало над 5200 компании и 1800 организации са атестация на професионални умения.

Класация