ККП черпи сили и мъдрост за бъдещето от историята (втора част)

2021-05-04 14:49:05

Славният принос на ККП през миналия век

Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин посочи, че през изминалите сто години ККП се е ангажирала да изпълни първоначалната си мисия, да положи усилия за създаването на социалистическата държава и откриването на славното бъдеще. В продължение на сто години ККП разчита на китайския народ, преодолява изключителните трудности и постига редица победи, като оставя великолепна история на човечеството и дава своя принос за развитието на китайската нация.

Благодарение на упоритата борба партията обедини целия народ и осъществи големия скок на китайската нация от „болния в Източна Азия“ до великата социалистическа държава. Китайският народ влезе в 20-ти век с нахлуването на 8-те съюзнически държави в Пекин. По онова време това бе една трагична и мрачна перспектива за китайската нация, която бе изправена на ръба на унищожението. Но китайският народ, който има зад гърба си една великолепна цивилизация от древността, никога няма да приеме такъв унизителен живот. Победата на Октомврийската революция в СССР донесе идеите на марксизма и ленинизма в Китай. ККП бе основана през 1921 г. и въоръжена с главните теории излезе на историческата сцена, застана начело на китайската нация, за да промени съдбата ѝ и да реализира стремежа за възраждането ѝ.

В периода на новата демократична революция, изправени пред трите натиска от империализма, феодализма и бюрократичния капитализъм, китайските комунисти, представлявани от другаря Мао Дзъдун, комбинираха основните принципи на марксизма с конкретната практика на китайската революция и създадоха ново течение - маоизма, обединиха и ръководиха цялата партия и целия народ, включително и етническите групи, в 28-годишна кървава битка, успешно прокараха пътя на китайската революция, базирана на принципа „обграждане на градовете от селата и завземане на властта чрез въоръжена борба“, победиха японския империализъм, свалиха реакционното управление на буржоазната партия Гуоминдан, завършиха новата демократична революция и установиха Китайската народна република. В резултат на това се сложи край на полуколониалното и полуфеодално общество в стария Китай, на разцеплението на държавата и изцяло бяха отхвърлени неравноправните договори, натрапвани на Китай от развитите държави и всички привилегии на империализма в страната. Тогава китайският народ се изправи пред света.

По време на социалистическата революция и изграждането на КНР, Китайската комунистическа партия, начело с Мао Дзъдун, обедини и поведе цялата партия и народ, за да завършат социалистическата революция, да установят основната социалистическа система, да придвижат социалистическото строителство и да извършат най-дълбоките социални промени в историята на Китай. Те поставиха фундаменталната политическа предпоставка и институционална основа за цялостното развитие и прогрес на съвременен Китай и натрупаха ценен опит, теоретична подготовка и материална основа за изграждането на социализма с китайски специфики.

Под ръководството на ККП китайският народ се обедини в упорита борба за изграждането на социалистическата държава и просперитета на цялата нация. След третото пленарно заседание на Единадесетия централен комитет на ККП, ръководен от Дън Сяопин, ККП обобщи задълбочено положителния и отрицателен опит в развитието на социалистическата държава и извлече поуки от историята на световния социализъм, Дън Сяопин постави своята теория и бе взето историческото решение силите на партията и правителството да се насочат към икономическото строителство и прилагането на политиката на реформа и отваряне към света. Партията разкри дълбоката същност на социализма, установи основната линия за развитието му в началния му стадий и постави своя път в изграждането на социализма с китайски специфики. Теорията на Дън Сяпин даде отговор на редица от основните въпроси за изграждането на социализма с китайски специфики и формулира тристепенна стратегия за реализиране на социалистическата модернизация до средата на 21 век.

След четвъртото пленарно заседание на 13-ия ЦК на ККП, под ръководството на генералния секретар Дзян Дзъмин цялата партия и народ се придържаха към основните теория и линия на партията, задълбочено разбраха какво е социализъм и как се гради социалистическо общество, натрупаха нов ценен опит в управлението на партията и държавата и формираха идеята за изграждане на прогресивна партия. Изправен пред тежкото изпитание на усложнената вътрешна и международна ситуация и сериозните трудности пред световния социализъм, ККП защитава категорично социализма с китайска специфика, установи целите на реформите и основната рамка на социалистическата пазарна икономическа система, както и системата на собственост за началния стадий на социализма, откри нова страница за цялостната политика за реформа и отваряне към света, въведе нов проект за изграждането на партията и успешно изтласка социализма с китайски специфики към 21-ви век.

След 16-ия си конгрес ККП, начело с Ху Дзинтао, ръководейки целия народ, се придържа към ръководството на теорията на Дън Сяопин и важната идея за изграждане на прогресивна партия и задълбочено изследва новата ситуация. Освен това отговори на основните въпроси: какъв вид развитие да се постигне и как да продължи развитието в новата епоха. В резултат се формира научен възглед за развитието, уловени бяха важните стратегически възможности и насърчени иновациите в практиката, теорията и системата в изграждането на общество със средно ниво на благосъстояние. В същото време бе придадено голямо значение на ориентираното към народа развитие, което е всеобхватно, координирано и устойчиво, формиращо цялостното оформление на социализма с китайски специфики, фокусирано върху осигуряването и подобряването живота на хората, насърчаването на социалната справедливост, изграждането на хармонично общество и подобряването на капацитета за управление на партията и прогреса ѝ. Значителен успех бе постигнат и в развитието на китайския социализъм с нова отправна точка.

Под ръководството на ККП Китай постигна скокообразно развитие в изграждането на социалистическата държава. След 18-ия конгрес на партията ЦК на ККП, начело със Си Дзинпин, систематично отговори на въпросите: към какъв вид социализъм да се придържат и да се развиват през новата ера теориите и практика. Като основа бе поставена теорията на Си Дзинпин за социализма с китайски специфики в новата ера, укрепването на цялостното ръководство на партията и насърчаването на модернизацията на националните управленчески система и способности на партията, разрешени бяха редица дългосрочно висящи проблеми. Партията реализира много големи проекти, които от дълго време чакаха да бъдат завършени. Значителни бяха успехите и постиженията в изграждането на общество със средно ниво на благосъстояние, което е голяма крачка към възраждането на китайската нация.

В момента икономическите сили на Китай са на ново ниво, като общият обем на икономиката надхвърли 100 трилиона юана през 2020 г., което представлява около 17% от световната, заемайки второ място в света. БВП на глава от населението надвиши 10 000 щатски долара, достигайки нивото на страните със средни и високи доходи според стандартите на Световната банка. Постигнат бе голям пробив във всеобхватното задълбочаване на реформите и подобрена социалистическата система с китайски специфики. Предприети бяха значителни стъпки за изграждането на демокрацията и законите, а нивото на модернизация на управленческите система и способности на партията бяха значително подобрени. Хората се радват на осезаемо по-добър живот, висшето образование е популярно, работните места в градовете се увеличават с всяка изминала година и се създава най-голямата система за социално осигуряване в света. Системата за основно здравно осигуряване обхваща над 1,3 милиарда души, а пенсионната – близо 1 милиард.

Всички тези големи постижения напълно демонстрират лидерските и управленски способности на Китайската комунистическа партия, предимствата и жизнеността на социалистическата система с китайски специфики и научната и практическата стойност на теорията на Си Дзинпин за социализъм с китайски специфики през новата ера.

.

Класация