Как Гражданският кодекс на Китай реагира на тревогите на хората

2020-07-30 09:57:04

На 28 май тази година по време на третата сесия на 13-ото ОСНП бе приет законопроект за Граждански кодекс, който ще влезе в сила на 1 януари 2021 г. Това е първият закон в Китай, наречен „кодекс“.

Гражданският кодекс, известен като „енциклопедия на обществения живот“, е комбинация от общите принципи в гражданското право и неговите подчасти, включва правата на собственост, договорни отношения, правата на личността, брака и семейството, наследствени права, деликтна отговорност, общо над 1200 члена, разпределени в 7 глави. С влизането в сила на Гражданския кодекс, ще изтече валидността на досегашните закони в сферата.

Като „декларация“ на правата на народа, Гражданският кодекс отговаря на спецификата на настоящата ера. В него са дадени директни отговори на горещите социални проблеми, които вълнуват гражданите, като например 70-годишния срок за използване на жилищна земя, сексуалния тормоз, събирането на лични данни от мобилни приложения и др.

Внезапната епидемия от новия коронавирус внесе смут в живота на хората и нови проблеми и предизвикателства пред Гражданския кодекс. Във връзка с превенцията и контрола на епидемията бяха оформени конкретни поправки.

Така например, при извънредни ситуации, ако настойникът временно не е в състояние да изпълнява задълженията си, местната администрация или ведомството на гражданските дела трябва да се погрижи за лицето, което е под негово попечителство.

Доцентът Хуан Чи от Факултета по право към Пекинския университет за чужди езици заяви, че усъвършенстването на настойничеството може ефективно да засили защитата на лица при спешни ситуации, същевременно съответните ведомства трябва да изпълняват задълженията си и своевременно да предприемат мерки при необходимост.

По време на антиепидемичната борба, управлението на жилищните комплекси пое голяма част от задачите и изигра важна роля, посочи директорът на пекинската Асоциация на адвокатите Гао Зъчън. Според него чрез законодателството се определят отговорностите при управлението на жилищните комплекси както и задълженията на жителите там при извънредни ситуации, което ще е от полза за защитата безопасността на живота и имуществото на хората, както и обществените интереси.

Един акцент на вещните права е „Правото на жилищно настаняване“, което се установява безплатно. Съгласно него, притежателят на това право може да обитава и използва къщата на друго лице след регистриране съгласно договор или завещание.

Адвокат Хан Дъюн счита, че тази система признава и защитава пълните граждански права спрямо жилищата, което е от полза за юридическата гаранция за държавните жилища под наем и отглеждане възрастните хора чрез ипотека на собствената им къща, както и за разрешаване проблемите с дълговете или банкови търгове, свързани с жилищата.

Освен това, новият Граждански кодекс ясно определя редица социални горещи проблеми като какво се случва след изтичането 70-годишния срок от използването на жилищна земя, как се защитават правата на собствениците на жилищните комплекси, как се справят със „спящия фонд за ремонт на обществените съоръжения“ и др.

В частта за Договорните отношения са добавени услугите за управлението на жилищните комплекси, усъвършенстването на електронните договори и правила срещу лихварството и други клаузи.

От купуването на жилища до внасянето на електронни такси, животът на хората ще бъде напълно защитен. Спрямо възникналите през последните години нови въпроси, засягащи сектора, Частта за договорите към новия Гражданския кодекс дава точни отговори.

Чрез закона се потвърждава електронният договор, по думите на Хуан Чи, това може да улесни търговските дейности и намали сложността на писмените договори. А явната забрана за лихварство защитава правата и интересите на обикновените хора.

Правата на личността са още един акцент в настоящия Граждански кодекс, което ще засили всеобхватната защита на човешкото достойнство.

Адвокатът Пи Дзиенлун счита, че включването на „спокойствието на личния живот“ в правото на поверителността, разширява обхвата на защитата на закона. Телефонният тормоз, съобщенията или нежеланите реклами също се считат за нарушение на правото на поверителност на гражданите.

В новия Кодекс също се определят критериите за идентифициране на сексуалния тормоз и задълженията на държавните институции, предприятия и училища за предотвратяване и прекратяване на подобно поведение. Освен това, новият закон изяснява правилата за извършване на медицински и научни изследвания, свързани с човешките гени и ембриони, за да се избегне „непоносимата тежест“ на научната етика.

Частта за брака и семейството винаги е била във фокуса на обществото. Нека да видим кои са новите аспекти в Гражданския кодекс. Определен е срок от 30 дена, през който се дава шанс на желаещите да прекратят брака си, да се опитат да преосмислят развода. По време на този период всяка от страните може да оттегли своя иск за развод.

„Новото правило има за цел защитата на стабилността на семейните отношения, което не противоречи на свободата на развод“, заяви правният експерт Ян Минлун. Подобна практика има в много страни, но е подходяща за тези, които желаят да се разведат по взаимно съгласие. Тя не се прилага ако в семейството има насилие и др. Освен това в обяснението на Върховния народен съд се установяват рамките на общите задължение на съпрузите. Виновната страна трябва да плати компенсация на невинната при развода.

Наред с общественото развитие и забогатяването на гражданите, проблемът с наследственото право придобива все по-голяма важност. В новия Кодекс се позволява създаването на завещание чрез принтиране и видеозапис, анулира се предимството на нотариалното завещание. По думите на Хуан Чи, новото правило позволява на завещателя да изрази своята воля възможно най-свободно, без да бъде ограничаван от обективни условия. За да се гарантира безпроблемното разделяне на наследството е добавена системата за управител на наследството, с цел по-добрата защита на наследниците и кредиторите.

Освен горепосочените в новия Граждански кодекс са подобрени разпоредбите за отговорността за изтегляне на дефектни продукти от производители и продавачи, подобрена е системата за отговорността, свързана с нарушение на правата в интернет и е засилена защитата на поверителността и личната информация на пациентите в здравните институции.

Класация