Урок 1 Поздрави

 Връзка с CRI
 
 • Днешната тема

 • play 1.   你好!
  Nǐ hǎo!
  Здравей!
 • play 2.   你叫什么名字?
  Nǐ jiào shénme míngzi?
  Как се казваш?
 • play 3.   这是我的名片。
  Zhè shì wǒ de míngpiàn.
  Това е моята визитна картичка.
 • play 4.   好久不见。
  Hǎojiǔ bújiàn.
  Отдавна не сме се виждали.