Селско стопанство

中国国际广播电台

      Селското население заема преобладаващото мнозинство от общото население на Китай. Селското стопанство заема важно място в китайската икономика.

    Територията на Китай е 9.6 милиона квадратни километра, но орната земя заема само 7% от общата територия на страната -- само 1.27 милиона квадратни километра. Орната земя в Китай е разположена в източните равнини и котловини. Отглеждането на селскостопанските култури е най-големият отрасъл на селскостопанското производство на Китай. Основните селскостопански култури са: ориз, жито, царевица, соя, памук, фъстъци, рапица, захарна тръстика, захарно цвекло и други.

    След провеждането на политиката на реформите в Китай, селското стопанство на Китай се развива бурно. През изминалите 20 години, реформата на селскостопанското производство се задълбочава под формата на колективната собственост. В рамките на пазарната система, селското стопанство се избавя от традиционната форма на собствеността, и вече се развива по нов път при новата обстановка.

    Реформата донесе голяма полза на селяните, освободи и дада тласък на развитието на производителните сили в селата, съдейства за увеличаването на зърнодобива и за подобряване на селскостопанската структура. Благодарение на реформата, Китай постигна голям напредък в развитието на селското стопанство. По добива на зърнени продукти, памук, семена на рапица, тютюн, месо, яйца, аквакултура и на други селскостопански продукти, Китай се нарежда на първо място в света.

  През последните няколко години китайското правителство поставя на преден план развитието на селското стопанство и непрекъснато увеличава капиталовложенията в него, и предприема мерки за повишаване на доходите на селяните, с цел осъществяване на хармоничното развитие на селата и градовете.