Промишленост

中国国际广播电台

      В миналото тибетските занаятчии произвеждаха само тибетски килими, груби вълнени одеяла,пъстроцветни престилки, ботуши, дървени купички. Тогава няма съвременната  промишленост. След  мирното освобождение на Тибет  през 1951 година, особено след демократическата реформа  през 1959 година промишлеността бързо се развива и вече има механика, металургия, въгледобив, машиностроене, химическа промишленост, производство на строителни материали,  горска промишленост, производство на кибрити, пластмасова, текстилна хранителна,кожарска ,кожухарска и хартиена промишленост.

    Повечето от предприятията в тези области  са малки. Те се намират  главно в Лхаса, Линджъ, Жъкадзъ и др. Съвременната търговия, туризмът, съобщенията, заведенията за обществено хранене, културно-забавните заведения и компютърния сектор се развиват  с бързи темпове.

    През 2003 година общата промишлена продукция на Тибет  достигна 2.77 милиарда юана.Промишлеността заема 15% от народното стопанство. Занапред  Тибет ще развива  активно промишлеността и ще регулира промишлената си структура, ще положи големи усилия в експлоатацията на полезните изкопаеми, горите и животинските продукти и ще  засили техническата  реконструкция на  промишлените предприятия с цел да се увеличи дела на  промишлената продукция в съвкупния национален  продукт.