За нас
За Радио Китай
Пишете ни
in Web bulgarian.cri.cn
Правителството представи акцентите в икономическата си политика за 2019 г.
2020-01-10 10:13:12 cri

Какво трябва да бъде направено, на фона на сложната международна обстановка и трудности в реформите, за нормалното функциониране на китайската икономика? Отговори на този въпрос бяха дадени на брифинг на правителствената пресслужба на 15 и 16 януари с участие на представители от всички важни икономически ведомства – Държавната комисия за развитие и реформи, Китайската народна банка, министерствата на финансите, на промишлеността и информационните технологии, на човешките ресурси и социалното осигуряване и на търговията. Техните коментари дадоха важни сигнали за евентуалните мерки в икономическата политика.

По-висока заетост

Заетостта е въпрос, който е във фокуса на вниманието на цялото обществото. На проведеното в края на миналата година заседание на ЦК на ККП по икономическите въпроси бе посочено, че приоритет в сферата през 2019 г. ще бъда осигуряването на работа за завършилите университети, работниците-мигранти и уволнените от армията.

На настоящия брифинг заместник-министърът на човешките ресурси и социалното осигуряване Циу Сяопин заяви, че през 2019 г. въпросът за заетостта трябва да бъде първостепенна задача в социалното и икономическо развитие. Той се ангажира да бъдат предприети по-активни мерки за стабилизиране и разширяване на заетостта и посочи четири аспекта: облекчаване на трудностите пред развитието на предприятията, провеждане на диференцирани политики за подпомагане на различни социални групи, подобряване на системата за професионално обучение и повишаване квалификацията на работниците, и осигуряване на основните права и интереси на трудещите се.

През 2019 г. се очаква рекорден брой на завършилите висши училища – 8,34 милиона и – по думите на министър Циу Сяопин – е нужно да се прилагат целенасочени и постоянни мерки за осигуряване на тяхната заетост. Правителството ще продължи да насърчава активно завършилите университети да стартират собствен бизнес, както и да подпомага тези, които имат трудности в намирането на работа.

Коментирайки въпроса работниците-мигранти, Циу Сяопин заяви, че министерството му ще положи усилия за стабилизиране и разширяване на заетостта сред социална група чрез подобряване на услугите, свързани с намирането на работа, с професионалното обучение и повишаване на квалификацията им, както и ще съдейства за това те да стартират собствен бизнес. Министърът посочи, че от началото на тази година е стартирала кампанията „Пролетен вятър", чиято цел е да помогне на мигрантите в големите градове да си намерят по-лесно подходяща работа.

Стабилна парична политика

Друга от поставените от ЦК на ККП цели за икономическото развитие на Китай през 2019 г. е поддържане на финансовата стабилност чрез балансирана парична политика и адекватна ликвидност.

На брифинга заместник-управителят на Китайската народна банка (КНБ) Джу Хъсин заяви, че „стабилна парична политика не означава тя да не се променя", а да отговаря на нуждите на нормалното икономическо развитие и поддържане на ценовата стабилност. Банката ще отчита всички промени в пазарната среда и ще продължи да прилага гъвкава и целева парична политика, осигурявайки благоприятни финансови условия за структурната реформа на предлагането и висококачественото развитие на цялата икономика.

През 2019 г. не се предвиждат промени в стабилната парична политика. Джу Хъсин изтъкна, че от една страна общото количество на парите ще се контролира в подходящи рамки, за да осигури достатъчна финансова подкрепа за реалната икономика. Ръстът на широките пари и мащаба на общественото финансиране трябва да са в съответствие с ръста на БВП и да не се прилагат прекалено силни стимули. От друга страна, банката ще работи за подобряване на целевата финансова подкрепа, особено за частния сектор, малките предприятия, селското стопанство, в подкрепа на бедните, възраждане на селата, както и преструктурирането.

Коментирайки трудностите за финансирането на частния сектор и малките предприятия, Джу Хъсин заяви, че подкрепата за тях е „неизменена политика на централната банка". Като следващата стъпка ще бъде създадена платформа за оказване на подкрепа за тези предприятия, както и ще се работи за разрешаване на въпроса с някои банки, които не смеят и не желаят да кредитират, малки и частни предприятия. Гаранционният фонд за държавно финансиране също ще започне да играе по-голяма роля, добави Джу Хъсин.

По-голямо отваряне и разширяване на външната търговия

Друга важна задача в развитието на Китай е задълбочаване и разширяване на отварянето към света и стабилизиране на външната търговия и инвестиции, които пострадаха от възраждането на протекционизма и антиглобалистките настроения в редица страни.

Коментирайки тази тема, помощникът на търговския министър Жън Хунпин изтъкна, че външната търговия на страната все още има голям потенциал за развитие. През 2019 г. министерството ще работи за справяне с различните предизвикателства и за реализиране на идеята за ново развитие, придвижвайки структурната реформа на предлагането в областта на външната търговия, така че Китай да се утвърди като глобален лидер в това отношение.

Жън Хунпин посочи седем области, в които ще бъдат съсредоточени усилията на Търговското министерство през настоящата година.

Първо, изграждане на бази за трансформация на външната търговия и мрежа за международни продажби и следпродажбени услуги, както и придвижване създаването на платформа за продажба на продукти от чуждестранни фирми.

Второ, насърчаване на пазарното многообразие и подобряване структурата на международния внос.

Трето, насърчаване износа на машини, оборудване и други качествени високотехнологични продукти с голяма добавена стойност.

Четвърто, очертаването на нов модел за външната търговия и продължаване изграждането на 35-те експериментални зони за трансгранична електронна търговия.

Пето, насърчаване на иновативното развитие в търговията с преработени продукти, особено в централната, западната и североизточната части на страната.

Шесто, активно разширяване на вноса и организиране на второ международно изложение за внос в Китай.

Седмо, задълбочаване на реформата на административните процедури с цел повишаване на търговските улеснения и да се създаде по-благоприятна среда за бизнеса.

Повишаване ролята на инвестициите за развитието

Следващата област, в която правителството ще съсредоточи усилията си тази година е повишаване ролята на инвестициите за развитието на вътрешния пазар.

На брифинга заместник-директорът на Държавната комисия за развитие и реформи Лиен Уейлиен посочи, че „за да имат полза за развитието, е важно инвестициите да бъдат целеви и ефективни". „Не бива да се оказват прекалено силни стимули", предупреди той, добавяйки, че пазарът е този, който ще играе водеща роля в разпределението на ресурсите.

Лиен Уейлиен заяви също, че правителството ще продължи да инвестира в инфраструктура, изкуствен интелект, промишлен интернет, както и ще ускори използването на 5G мрежата за търговски цели. Изграждането на енергийната, транспортната и водна инфраструктура също остават приоритет.

В същото време, инвестициите в проектите за подобряване живота на хора и обществените услуги остават важен ангажимент на властите, като те ще обхванат също повишаване на способностите за опазване на околната среда и за реагиране при природни бедствия.

Лиен Уейлиан изтъкна също, че паралелно с конкретните мерки в различните сфери, властите ще продължат да подобряват и цялостните условия за инвестиране и финансово обезпечаване на проектите.

По-ниски данъци

Мерките за намаляване на данъците и таксите за различни категории граждани и за бизнеса бе една от важните стъпки на правителството през изминалата година, като тази те ще продължат да се разширяват, тъй като се разглеждат от Пекин като част от активната финансова политика и необходимо условия за задълбочаване на структурната реформа на предлагането.

Помощникът на финансовия министър Сю Хунцай заяви на брифинга, че през 2018 г. данъчните приходи към бюджета са намалели с 1,3 трилиона юана. В настоящата те ще продължат да спадат, като целта е повече средства да остават в реалната икономика.

В това отношение, правителството планира да повиши облагаемия минимум за малките предприятия, чиято категория ще бъде разширена и в същото време ще се засилят стимулите за тяхното развитие. Реформирането на данък добавена стойност също ще продължи, както и въвеждането в национален мащаб на промените в Закона за подоходното облагане, така че да бъде намалено данъчното бреме за гражданите. Бизнеса, от своя страна, ще внася по-малко средства към фондовете за социално осигуряване. Ще бъдат стандартизирани банковите и посреднически такси, а нерегламентираното взимане на такива ще бъде сериозно наказвано.

„Уверени сме, че намаляването на данъците и таксите ще се вдъхне жизненост и ще повиши доверието на пазара, като в същото време съдейства за висококачественото развитие на икономиката", подчерта Сю Хунцай.

Висококачествено развитие на промишлеността

Сред задачите на правителството в икономическа сфера за тази година е и задълбочаване на конвергенцията между промишлеността и сектора на услугите.

По този въпрос, заместник-министърът на промишлеността и информационните технологии Син Гуопин посочи, че висококачественото развитие на машиностроенето е поставено в програмата на ЦК на ККП и правителството на първо място от седемте приоритетни задачи през 2019 г. Това, по думите му, е ключово за превръщането на Китай в мощна промишлена сила, като министерството е определило няколко основни области, а именно: иновативно, координирано, екологично и отворено развитие на промишлеността, отчитайки модерните тенденции; изработване на система от стандарти и оценки на висококачествено развитие на промишлеността, която да взема предвид особеностите на различните региони, отрасли и предприятия; продължителна трансформация на традиционни индустрии; ускоряване създаването на системата за координирани иновации в промишлеността; подкрепа за развитието на частния сектор, средните и малки предприятия; мерки за намаляване разходите на промишлените предприятия и по-голямо отваряне към света.

Коментирайки забавянето в ръста на промишленото развитие Син Гуопин заяви, че трябва да се прави разлика между традиционните индустрии, където подобно забавяне е налице, и новите и високотехнологични, които регистрират бърз растеж. Намаляването на стимулите за традиционните индустрии върви заедно с подготвянето на нови двигатели за икономическото развитие.

„Има основание да сме уверени, че през 2019 г. китайското промишлено производство ще има по-добра перспектива", каза в заключение Син Гуопин.

© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China